Начало / News / Решения от заседание на КФН на 20.08.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 20.08.2015 г.

На заседанието си на 20.08.2015 г. КФН реши:

1. Подписва Споразумението за конфиденциалност за целите на застрахователния колегиум на MetLife EEA Group и определя заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор” Ралица Агайн-Гури да подпише Споразумението.

2. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 45 от 02.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи. Проектът на наредбата и мотивите към нея са публикувани за обществено обсъждане за срок от 15 дни на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации”:

http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/1_nid_45.pdf

http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/1_motivi_nid_nar_45.pdf

3. Отнема издадения на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

4. Отказва да одобри проект на Устав на „Пи Ар Си” АДСИЦ, приет на общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2015 г.

5. Не издава забрана за публикуване на регистрираното в КФН коригирано търгово предложение от „Мел холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Витапрот - Славяново” АД от останалите акционери на дружеството.

6. Отхвърля като неоснователни две жалби от „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност), срещу Решение № 573-ПД от 13.07.2015 г. и Решение № 574-ПД от 13.07.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

7. Отнема пенсионна лицензия № 04-ПОД от 25.07.2014 г., издадена въз основа на решение на КФН № 687 - ПОД от 24.07.2014 г. на „Пенсионноосигурително дружество Утре” АД на основание чл.122е, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване.