Начало / News / Решения от заседание на КФН на 20.03.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 20.03.2018 г.


На заседанието си на 20.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Джей Еф Ди България” ЕООД (в процес на учредяване) с искане да се извършат корекции на документите представени във връзка със заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник.
 
2. Изпраща писмо до „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане да се извършат корекции на документите във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
3. Изпраща нотификация до надзорния орган на Федерална република Германия, че управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД възнамерява да извърши публично предлагане на дялове на договорните фондове ДФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF”, ДФ „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”, ДФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”, ДФ „Expat Hungary BUX UCITS ETF”, ДФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” и ДФ „Expat Slovakia SAX UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия.
 
4. Отписва „Малък Искър“ АД (в ликвидация), с. Джурово, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Отписва емисия в размер на 256 010 броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от  „Прибор“ АД (в ликвидация), гр. Копривщица, както и отписва „Прибор“ АД (в ликвидация) като емитент на ценни книжа, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
7. Издава одобрение за непряко придобиване на квалифицирано участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователните дружества „ЗД Евроинс“ АД, „ЗД Евроинс живот“ ЕАД и „ЗД Еиг Ре“ ЕАД.
 
8. Вписва „Грейт Ко” ООД в регистъра на застрахователните брокери.