Начало / News / Решения от заседание на КФН на 18.10.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 18.10.2018 г.


На заседанието си на 18.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва облигационна емисия, издадена от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, във водения от КФН регистър с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 50 000 000 евро, с което общият размер на емисията става 600 000 000 евро, с дата на емитиране - 12.10.2018 г. и падеж - 28.06.2025 г. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 3,50%, с периодичност на лихвените плащания веднъж годишно.  
Проспектът за публично предлагане на емисията облигации е потвърден от Централната банка на Ирландия.
 
2. Вписва „Ем Ди Ем 78“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисия за финансов надзор.

3. Издава одобрение на управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Адванс Глобал Трендс”.
 
4. Издава одобрение на управляващото дружество „Компас Инвест” АД за  промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове: ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност” и ДФ „Компас Прогрес“.
 
5. Одобрява Кристина Димитрова Бояджиева за управител на инвестиционен посредник „Файнекс” ООД.
 
6. Заличава „Кей Еф Ем Акаунтинг” ЕООД от регистъра на застрахователни агенти, воден от КФН.
 
7. Отписва „Нунциус Брокерски и Инвестиционни Услуги С.А. - клон България” КЧТ от водения от КФН публичен регистър на инвестиционните посредници  по искане на инвестиционния посредник „Nuntius Brokerage and Investment Services S.A.”, лицензиран от Регулаторния орган на Гърция.
 
8.Уведомява компетентния орган на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, че застрахователно дружество „Евроинс” АД има намерение да извършва дейност по застраховка „Правни разноски“ при условията на свобода на предoставяне на услуги на територията на посочената държава членка.
 
9. Изпраща писмо до „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, гр. София,  с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за одобрение на Стефан Петров Стойков за ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.
 
10. Изпраща писмо до ЗД „Евроинс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да прехвърли дейността по счетоводно отчитане, начисляване на данъци и осигуровки и водене на ведомостите за човешките ресурси на своя клон в Република Гърция.
 
11. Изпраща писмо до „Блексий Ритейл Инвест“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
12.Изпраща писмо до „Загора Фининвест“ АД, гр. Стара Загора, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
13. Изпраща писмо до Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Хигия“ АД, гр. Пазарджик, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от дружеството.