Начало / News / Решения от заседание на КФН на 18.04.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 18.04.2018 г.


На заседанието си на 18.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него борсово търгуван фонд (БТФ) „Expat Romania BET-BK UCITS ETF“ (с ново наименование „Expat Romania BET UCITS ETF”).
 
2. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „ПФБК Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “ПИБ Класик”, ДФ „ПИБ Гарант“, ДФ „ПИБ Авангард“ и ДФ „ПФБК Восток“.
Изпраща писмо до УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД с искане да се извършат корекции на документите относно одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “ПИБ Класик”, ДФ „ПИБ Гарант“, ДФ „ПИБ Авангард“ и ДФ „ПФБК Восток“.
 
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 лева. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6,50%, платим на 6-месечни лихвени плащания, с дата на емитиране 24.11.2017 г. и дата на падеж 24.11.2024 г.
Вписва „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД, гр. София, като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Препраща на Румънския финансов надзор  получената нотификация  за закриването на клона на Инвестиционния посредник (ИП) „Делтасток“ на територията на Румъния и му предоставя получената информация относно намерението на дружеството да продължи да предлага услугите си на територията на Румъния при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.
 
5. Заличава „Джордан Нутришън” ЕООД от регистъра на застрахователните  агенти, воден от КФН.
 
6. Заличава „Ай Пи Груп Европа” ООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.