Начало / News / Решения от заседание на КФН на 18.02.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 18.02.2015 г.

На заседанието си на 18.02.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо до „Финанс Директ” АД, гр. София, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти, както и за представяне на допълнителна информация и документи по искане за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

2.Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия в размер 500 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно  прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка, с конверсионно съотношение в размер 100 лв., конвесрионна цена 1 лев, с фиксирана лихва в размер 5,00% на годишна база, платима на 6 месеца, и срок на облигационния заем 36 месеца. Вписва и горепосочената емисия (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3.Приема на първо гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. Уведомява писмено за приетата наредба Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества за изразяване на предложения в рамките на срока за обществено обсъждане. Наредбата е публикувана на интернет – страницата на комисията за срок от 20 дни:http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/nid_za_I-_2_.pdf

4.Изпраща писмо с искане за допълнителни документи на г-н Иван Рихтер, въз основа на които да бъде призната правоспособността му като отговорен актюер.

5.Изпраща писмо до „ОББ Алико Животозастрахователно Дружество” АД за допълнителни документи и информация по искането на дружеството за издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка.