Начало / News / Решения от заседание на КФН на 17.12.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 17.12.2019 г.

 1. Отнема лиценза на ЗК “Юроамерикан” АД за извършване на застрахователна дейност, издаден с Решение 238-ОЗ от 27.02.2014 г. на Комисията за финансов надзор. Забранява свободното разпореждане с активи до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност, както и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от 17.12.2019 г.
 1. Одобрява Весислава Леонидова за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник  „Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД.
 1. Одобрява Нелина Мечкова за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Финансова къща Евър“ АД.
 1. Одобрява проект на нов устав на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. Севлиево.
 1. Одобрява промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, гр. Пловдив.
 1. Издава разрешение на „Амилум България” ЕАД за ползване на изключението по чл. 5, ал. 1, т. 10 от ЗПФИ за 2019 г., като участници на пазара на стокови деривати и квотите за емисии или техните деривати или които предоставят услуги във връзка с тези инструменти.
 1. Отписва договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд” – в ликвидация, управляван от управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД и издадената от фонда  емисия дялове от регистрите, водени от КФН.
 1. Изпраща писмо до „Уника Интернешънъл“ АГ (UNIQA International AG ), с което потвърждава приемането на подаденото уведомление относно вътрешногрупово придобиване на пряко квалифицирано участие от „Уника Интернешънъл“ АГ в капитала на ЗК „Уника“ АД.
 1. Взема решение за определяне на съществена трета държава – САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за първо тримесечие на 2020 г. за експозиции към тази държава е 0%.
 1. Приема Указания относно тълкуването и прилагането на ЗПФИ при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение и на Указания относно тълкуването и прилагането на ЗДКИСДПКИ при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение. Указанията са публикувани в рубрика „Европейски въпроси“ – „Брекзит“.
 1. Изпраща писмо до „ЛКСИР“ ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект на Европейския съюз за растеж за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.