Начало / News / Решения от заседание на КФН на 17.12.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 17.12.2018 г.


На заседанието си на 17.12.2018 г. КФН реши:
 
1.  Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за замяна на „Инвестбанк” АД с „Тексим Банк” АД като банка-депозитар на дружеството.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Куест Вижън” (със старо наименование „Реал Финанс Балансиран Фонд”) и  „Прайм Асетс” (със старо наименование „Реал Финанс Високодоходен Фонд”).
 
3. Одобрява Борис Христов Паличев за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ- Общо застраховане“  ЕАД и на „ДЗИ-Животозастраховане “ ЕАД.
           
4. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното дружество „Групама застраховане” ЕАД.
 
5. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното дружество „Групама животозастраховане” ЕАД.
 
6. Утвърждава окончателния протокол, предоставен от министъра на вътрешните работи, за разпределение на средствата за финансиране на конкретни дейности за осъществяване на пътен контрол на територията на страната, свързани с безопасността на движението, по първоначално одобрен проект на МВР. Средствата в размер на 1 758 040 лв. са предназначени за осигуряване на техника, информационни и комуникационни технологии, както и консумативи по смисъла на чл. 560, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането, необходими за териториалните единици, осъществяващи пътен контрол на територията на страната.
 
7. Одобрява проектобюджета за административната издръжка и за инвестициите в активи за собствена дейност и други свързани с тях разходи на Гаранционния фонд (ГФ).
 
8. Отписва „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ, гр. София (заличен търговец) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписаната емисия ценни книжа е в размер на 750 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100062071.
 
9. Заличава „Егида Брокерс” ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Заличава „Билд Еко” EООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
11. Изпраща писмо до управляващото дружество “Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен”).
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на промени в Правилата за управление на риска на управляваните от него договорни фондове „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Платинум Облигации“, „ОББ Платинум Евро Облигации”, „ОББ Балансиран Фонд“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал растеж“, „ОББ Глобал Дивидент” и “ОББ Глобал Детски Фонд“.
 
13. Изпраща писмо до „Холдинг Център“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
14. Изпраща писмо до Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници с искане за допълнителна информация и документи във връзка с избирането на Тома Манолов Каврошилов за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите.