Начало / News / Решения от заседание на КФН на 17.12.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 17.12.2015 г.

На заседанието си на 17.12.2015 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, в размер на 15 355 140 (петнадесет милиона триста петдесет и пет хиляди сто и четиридесет) лева, разпределени в 15 355 140 (петнадесет милиона триста петдесет и пет хиляди сто и четиридесет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка, ISIN код BG1100007159, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството и вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
2. Изпраща писмо до „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София, с указания за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.
 
3. Изпраща писмо до „Риал естейт - Поморие” АДСИЦ с искане за представяне на допълнителна информация и документи.
 
4. Изпраща писмо до „Недвижими имоти София” АДСИЦ с указания за представяне на допълнителна информация.
 
5. Изпраща писмо до ИП „Интерглоуб Дайрект” ООД (в процес на учредяване), с указания за отстраняване на констатираните несъответствия и за представяне на допълнителни документи.
 
6. Допуска до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 януари 2016 г., 8 физически лица. Допуска до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 януари 2016 г., 15 физически лица.
 
7. Назначава Наталия Ангелова Кумпикова за квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД.
 
8. Определя състав на изпитна комисия за провеждане на изпита за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7).
 
9. Одобрява промяна в Устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, приета с решение на съвета на директорите на дружеството от 30.11.2015 г.  
 
10. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция относно намерението „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция.
 
11. Утвърждава протокол от заседание на комисията, избрана съгласно Заповед № 331/ 27.10.2015 г. (изм. със Заповед № 362/ 12.11.2015 г. и със Заповед № 382/ 18.11.2015 г.) на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) във връзка с одобрения Проект за финансиране на конкретни дейности на основание чл. 288 б, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (КЗ). 
 
12. Изпраща писмо до „Гаранционен фонд” АД, гр. София, за изискване на допълнителна информация.
 
13. Отхвърля като неоснователна жалба, подадена от „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК” АД, срещу решение № 780–ПД от 01.10.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.
 
14. Оставя без разглеждане поради оттегляне жалба, постъпила от „ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД.
 
15. Обявява Решение № 819-ОЗ/16.10.2015 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за нищожен административен акт.