Начало / News / Решения от заседание на КФН на 17.03.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 17.03.2015 г.

На заседанието си на 17.03.2015 г. КФН реши:

1. Одобрява координационни споразумения на надзорните колегии между членовете и участниците в колегиумите на застрахователни групи  Uniqa Insurance Group,  Vienna Insurance Group, Allianz Insurance Group,  HDI Insurance Group, Generali Insurance Group, NN Group N.V. и упълномощава свой представител да подпише гореупоменатите споразумения.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 2 000 000 лв., разпределени в 2 000 000 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна  стойност 1 лев всяка, издадени от „Риъл Булленд” АД, гр. София. Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3. Издава одобрение на „Експат Имоти” АДСИЦ, за замяна на „Експат капитал” АД с „Авто Юнион Пропъртис” ЕООД, като обслужващо дружество по отношение дейността на „Експат Имоти” АДСИЦ

4. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.