Начало / News / Решения от заседание на КФН на 16.05.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 16.05.2019 г.


На заседанието си на 16.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Екип – 98 Холдинг” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 599 998 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Тя е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 180 006 лева на 780 004 лева.
 
2. Вписва „Морнингсайд Хил” ООД в регистъра, воден от КФН, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
3.Освобождава за 2019 г. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
4. Одобрява Наталия Александрова Гавалюгова за ръководител на функцията по вътрешен одит на застрахователното дружество „ОЗОК Инс” АД.
 
5. Одобрява Герхард Ланер за член на Надзорния съвет на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД.
 
6. Одобрява Янаки Севастиянов Янакиев за независим член на Надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК-Родина“ АД.
 
7. Одобрява Валентин Василев Златев за независим член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
8. Приема на второ гласуване Наредба относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни застрахователни продукти като несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането. (Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.)
 
9. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка. (Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.)
 
10. Изпраща писмо до „ФАР“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.
 
11. Изпраща писмо до „Порт флот - Бургас“ АД, гр. Бургас, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.
 
12. Изпраща писмо до „Премиер фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в устава на дружеството.
 
13. Изпраща писмо до „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в устава на дружеството.