Начало / News / Решения от заседание на КФН на 15.11.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 15.11.2018 г.


На заседанието си на 15.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД, гр. Стара Загора. Емисията е в размер на 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана проста годишна лихва в размер на 5,40%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 29.03.2017 г. и дата на падеж 29.03.2025 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН,  с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Загора Фининвест” АД, гр. Стара Загора, като емитент.
 
2. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 14 491 925 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 20 150 000 лева на 34 641 925 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
3. Отписва емисия акции в процес на емитиране, които ще бъдат издадени от ИП „Делтасток” АД, гр. София,  в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 1 550 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
Отписва ИП „Делтасток“ АД, гр. София, като емитент на ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Одобрява Оливер Рьогл и Ани Василева Ангелова за членове на Надзорния съвет на управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД.
 
5. Издава одобрение на управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Актива Балансиран Фонд” и ДФ „Актива Високодоходен Фонд“.
 
6. Утвърждава „Делойт Одит“ ООД и „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 от КЗ на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
 
7. Утвърждава „Ековис Одит България“ ООД като нов одитор, който съвместно с „Одит-Корект“ ООД  да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 от КЗ на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД.
 
8. Утвърждава „Мазарс“ ООД и „Захаринова Нексиа” за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 от КЗ на  „Застрахователно дружество Евроинс“ АД.
 
9. Уведомява „Ваха Трейд” ЕООД, че ще му бъде издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, ако в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, дружеството удостовери, че притежава изискуемия капитал от 250 000 лева и че е направена встъпителната вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите.
 
10. Изпраща писмо до „Лавена” АД, гр. Шумен, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Лавена” АД, гр. Шумен.
 
11. Изпраща писмо до управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на активите на управляваните от него договорни фондове ДФ „Златен лев” и ДФ „Златен лев Индекс 30”.
 
12. Изпраща писмо до „ЗД Бул инс“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Ивайло Стефанов Стоянов за ръководител на функцията за съответствие на застрахователното дружество.
 
13. Изпраща писмо до „Банка ДСК“ ЕАД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с придобиване на квалифицирано участие от страна на банката в „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД. Изпраща писмо и до БНБ за предоставяне на информация за състоянието на „Банка ДСК“ ЕАД относно придобиването на квалифицирано участие.
 
14. Комисията за финансов надзор се присъединява към Решение на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване - EIOPA-18-340 от 28.09.2018 г. относно обмена на информация между националните компетентни органи съгласно Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20.01.2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти.
 
15. Приема Стратегия за развитие на Комисията за финансов надзор 2019 – 2021 г.