Начало / News / Решения от заседание на КФН на 14.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 14.08.2018 г.


На заседанието си на 14.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от Холдинг „Света София“ АД. Емисията е в размер до 5 000 000  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,60 лева всяка една. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на Холдинг „Света София“ АД съгласно решение от 06.06.2018 г. на съвета на директорите на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Експат Бондс” (с ново наименование „Експат Глобални Облигации”), ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс” (с ново наименование „Експат Акции Развиващи се Пазари”) и ДФ „Експат Глоубъл Екуитис” (с ново наименование „Експат Акции Развити Пазари”).  
 
3. Издава одобрение на “БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, за замяна на обслужващото дружество „Арко Инвест“ ЕООД с „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс 2“ ЕООД.
 
4. Одобрява Петрос Папаниколау за член на Надзорния съвет на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
5. Одобрява Петрос Папаниколау за член на Надзорния съвет на ЗАД „Алианц България живот“ АД.
 
6. Съгласува „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.
 
7. Утвърждава „БДО България” ООД и „Одит-корект“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователна компания България иншурънс” АД.
 
8. Уведомява регулаторните органи на Кралство Испания и Република Полша, че инвестиционният посредник  „Ленно Глобъл Адвайзъри” АД (с предишно наименование „Балканска Инвестиционна Компания” АД) има намерение да извършва дейност като инвестиционен посредник при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Профит” и ДФ „Престиж”.
 
10. Изпраща писмо до управляващото дружество “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд (ДФ) “Ди Ви Хармония” (с ново наименование ДФ „Ди Ви Баланс“).
 
11. Изпраща писмо до „Булброкърс” ЕАД (с предишна правно-организационна форма „Булброкърс” АД) с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за частичен отказ от лиценз съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
12. Изпраща писмо до „Евроинс Иншурънс груп“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за утвърждаване на „БДО България” ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018.
 
13. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за утвърждаване на „БДО България” ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018.