Начало / News / Решения от заседание на КФН на 14.06.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 14.06.2018 г.


На заседанието си на 14.06.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава лиценз на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации, които ще бъдат издадени от „Захарни заводи“ АД. Емисията е в размер до 200 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност от 100 лева за всяка облигация. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 3%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитирането.
Вписва посочената емисия конвертируеми облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Компас Евроселект”.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и Документ с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „Компас Евроселект”. Вписва емисията дялове и ДФ „Компас Евроселект” като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
           
4. Издава разрешение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Компас Фъндс Селект - 21”.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и Документ с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „Компас Фъндс Селект - 21”.
Вписва емисията дялове и ДФ „Компас Фъндс Селект - 21” като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Издава одобрение на управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „ЕФ Рапид”.
 
6. Издава одобрение на управляващото дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове “Реал Финанс Балансиран Фонд” и ДФ „Реал Финанс Високодоходен Фонд“.
 
7. Одобрява  Владимир Котларски, Тодор Ванев и Борислав Чиликов за нови членове на Съвета на директорите на управляващото дружество „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
            8. Разширява обхвата на лиценза на застрахователя „Фи Хелт Застраховане” АД с нов клас застраховка: „Разни финансови загуби“.
 
            9. Заличава застрахователния брокер „Омега Иншурънс Брокер” EООД от регистъра на Комисията за финансов надзор.