Начало / News / Решения от заседание на КФН на 13.12.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 13.12.2018 г.

 На заседанието си на 13.12.2018 г. КФН реши:
 
1.Разрешава преобразуване чрез вливане на „ОББ - Животозастраховане“ ЕАД, гр. София в „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД, гр. София.
 
2.Отписва „Завод за хартия-Белово” АД, гр. Белово, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Отписаната емисия е в размер на 5 747 741 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
3.Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Мадлен Иванова Минева.
 
4.Изпраща писма до ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД и до ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, с които ги уведомява, че не са констатирани обстоятелства, които да представляват правни пречки за сключването на представените договори за прехвърляне на дейността по управление на финансови активи на JYSKE Bank, Дания.
 
5.Изпраща писмо до Холдинг „Нов век” АД с искане за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.  
 
6.Изпраща писмо до „ЗАД Сожелайф България“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането за прехвърляне на ключова функция по вътрешен одит на „Банка ДСК“ ЕАД.