Начало / News / Решения от заседание на КФН на 13.11.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 13.11.2018 г.


На заседанието си на 13.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Мотобул“ ЕАД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 13.12.2018 г. вкл.)