Начало / News / Решения от заседание на КФН на 13.06.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 13.06.2019 г.

На заседанието си на 13.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер до 250 000 броя привилегировани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 80 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Алмагест“ АД и за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 441 866 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 80 лева всяка, с ISIN код BG1100007191, представляващи регистрирания капитал на „Алмагест“ АД.
Вписва емисията привилегировани акции в размер до 250 000 броя, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Вписва емисия акции в размер на 1 499 968 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка,  издадени от Холдинг „Нов век“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 4 110 469 лева на 5 610 437 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Вписва емисия обикновени акции, издадени от „ВФ Алтърнатив” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 399 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции от клас Б, с право на глас, с номинална стойност 10 000 лева всяка. Вписва „ВФ Алтърнатив” АД, гр. София, като емитент и емисията обикновени акции клас Б в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Одобрява измененията и допълненията на борсовия правилник на „ Българска фондова борса” АД („БФБ” АД), приети от Съвета на директорите на „БФБ” АД.
 
5. Одобрява промени в устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София.
 
6. Одобрява Борислав Атанасов Богоев за представляващ и член на Съвета на директорите на ЗК „Юроамерикан“ АД.
 
7. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД за „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД да бъдат одиторите, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
8. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне публичното предлагане на територията на Република България на два класа ценни книжа на два подфонда на инвестиционно дружество Amundi Fund Solution.
 
9. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София.
 
10. Изпраща писмо до „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за издаване на одобрение на замяна на обслужващото дружество.
 
11. Изпраща писмо до „7 Брокерс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка вписването на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
12. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество АРМЕЕЦ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството да преустанови дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки в Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Дания, Великобритания, Гърция, Португалия, Испания, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Полша, Унгария, Чехия, Румъния.
 
13. Одобрява „Наръчник за сроковете при уреждане на претенции, съгласно Кодекса за застраховането”.