Начало / News / Решения от заседание на КФН на 12.12.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 12.12.2019 г.

 
На заседанието си на 12.12.2019 г. КФН реши:
 
1.Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Александър Рангелов.
 
2. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „БРОКЕРС БГ - ИНТЕРКАНЕКШЪН“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
3. Заличава „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД и „ПАЛЕНСИЯ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до „ЗБ ОФИС-БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери.