Начало / News / Решения от заседание на КФН на 11 февруари 2015 г.

Решения от заседание на КФН на 11 февруари 2015 г.

На заседанието си на 11.02.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо на „Риъл Булленд” АД за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия относно потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции и за представяне на допълнителна информация.

2.Удължава до 09.03.2015 г.  срокът за предоставяне от „Джи Ди Ем Еф Екс Юръп” ЕООД на допълнителни документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 5 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1-5 и 7 (по т. 3 от чл. 5, ал. 2) от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

3.Издава разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД, да организира и управлява договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар-Злоти”. Вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар-Злоти” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор (КФН). Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар-Злоти” на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Вписва договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар-Злоти” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

4.Открива производство за издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Статус Инвест” АД и открива производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 122, ал. 1, т. 2, буква „б” от Закона за пазарите на финансови инструменти, спрямо инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД.

5.Открива производство за издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, гр. София.

6.Открива производство за издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София.