Начало / News / Решения от заседание на КФН на 11.10.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 11.10.2018 г.


На заседанието си на 11.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадена от „Булфинанс Инвестмънт” АД. Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 лева. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 7%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 29.11.2017 г. и дата на падеж 29.11.2025 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа , воден от КФН, и вписва „Булфинанс Инвестмънт” АД, гр. София като емитент.
 
2. Изпраща писмо до Агенция по вписванията за откриване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор на „Позитива“ АД.
 
3. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Матадор Прайм” ООД и назначава Стоил Владимиров Моллов за квестор на дружеството.
 
4. Издава одобрение на управляващото дружество “Еф Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “Еф Принсипал” и ДФ „Еф Рапид“.
 
5. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Димитър Николаев Стоянов.
 
6. От разгледаните до 11.10.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 ноември 2018 г., допуска:
 
1. Вера Илиева Стоименова
2. Лилия Стефанова Стефанова
3. Антон Нешев Велков
4. Фатие Ерхатова Мазълова
5. Петьо Тончев Томов
6. Радослав Росенов Шаллиев
7. Владислав Христов Христов

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г., допуска:
 
1. Илияна Тодорова Владимирова
2. Галина Сергеева Зайцева
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
7. Изпраща писмо до  „Българска фондова борса” АД, с което уведомява дружеството, че удължава срока за предоставяне на допълнителна информация за регистриране на многостранна система за търговия като пазар за растеж на малки и средни предприятия.