Начало / News / Решения от заседание на КФН на 11.07.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 11.07.2019 г.


На заседанието си на 11.07.2019 г. КФН реши:

 

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер на 462 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 6,50 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение на съвета на директорите.

Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.

 

2. Одобрява промени в устава на „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София.

 

3. Одобрява Константин Димитров Азов и Галина Петрова Николова за членове на Надзорния съвет на „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД.

Одобрява и Величка Бойкова Велева за член на Управителния съвет на същото дружество.

 

4.Не издава забрана за увеличаване на прякото квалифицирано участие на „Евъринвест“ ЕООД в размер на 30 % от капитала на инвестиционния посредник (ИП) „Финансова къща Евър“ АД.

 

5. Вписва „7 Брокерс“ ООД  в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.