Начало / News / Решения от заседание на КФН на 11.07.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 11.07.2018 г.


На заседанието си на 11.07.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва „А1 България“ ЕАД в регистъра, воден от КФН, като застрахователен агент на Atlas Insurance PCC Limited, Малта.
 
2. Приема План за действие на Комисията за финансов надзор за 2018 г. за привеждане в изпълнение на Стратегията за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор (2018 г. - 2020 г.).
 
3. Издава одобрение на Марко Николаев Марков и Даниела Велинова Александрова да бъдат лица, които могат да сключват съвместно с други лица сделки за сметка на управляващото дружество „ДСК Управление на активи” АД.
 
4. Издава одобрение на управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Тексим Консервативен Фонд” (старо наименование ДФ „Тексим Парични Пазари”).
Изпраща писмо до дружеството за предоставяне на допълнителна информация във връзка с искането да бъдат одобрени промените в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Тексим Консервативен Фонд”.
 
5. Одобрява Валентин Иванов Милинов за ръководител на функцията за съответствие на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
6. Съгласува избора на „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на „Пенсионноосигурителен институт“ АД и управляваните от него фондове.
 
7. Отписва като публични дружества „Соларпро Холдинг“ АД, гр. София, „Интерхотели“ АД, „Прайм Турист“ АД, „Стоманени профили“ АД и „ЗММ - Якоруда“ АД (в несъстоятелност) от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Отписва и издадените от дружествата емисии ценни книжа.
 
8. Заличава „Джи Ти Ай Кънсалтинг” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
9. Уведомява регулаторните органи на Великобритания, Нидерландия и Белгия, че Светла Стоянова Стойчева в качеството й на застрахователен агент, вписан в регистъра на КФН, има намерение да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
10. Изпраща писмо до „Гоу брокер” ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за вписването му в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
11. Изпраща писмо до „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.