Начало / News / Решения от заседание на КФН на 11.06.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 11.06.2019 г.


На заседанието си на 11.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер на 20 000 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.80 лева, които ще бъдат издадени от „Родна земя Холдинг“ АД, гр. София. Вписва горепосочената емисия, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Идентифицира инвестиционните посредници “Трейдинг 212” EООД, “Делтасток” АД, “Евро-Финанс” АД, “Елана Трейдинг” АД и “Първа финансова брокерска къща” ЕООД като други системно значими институции за 2019 г. (Д-СЗИ) съгласно чл. 86 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
 
3. Одобрява Емил Ангелов Ангелов за член на Съвета на директорите на управляващото дружество „Скай управление на активи” АД.
 
4. Заличава „Хенди тел“ ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден КФН.
 
5. Определя представители на Комисията за финансов надзор, които да присъстват при провеждане на изпитите, организирани от „Българско актюерско дружество” на 16.06.2019 г. и на 22.06.2019 г.
 
6. Изпраща писмо до „Оркид Спортс Карс – България“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството като застрахователен агент на Real Garant Versicherung Aktiengesellschaft, Германия.
 
7. Изпраща писмо до „Фи Хелт застраховане” с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „БДО България“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на „Фи Хелт застраховане”.       
 
8. Изпраща писмо до „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до Холдинг „Нов век” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.