Начало / News / Решения от заседание на КФН на 11.04.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 11.04.2019 г.


На заседанието си на 11.04.2019 г. КФН реши:
 
1.  Одобрява Ваня Койчева Милчева за член на Управителния съвет на Пенсионно осигурително дружество „Топлина“ АД. Издава одобрение и на Десислава Вълчкова Лозева-Андонова и Пламен Петров Неделчев за членове на Надзорния съвет на същото дружество, а на Красимира Костова Дичева за независим член на Надзорния съвет.
 
2. Одобрява Камен Иванов Колев за независим член на Съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД.
 
3. Одобрява Лъчезар Константинов Райчев за член на Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД.
 
4. Издава одобрение за промени в устава на „Парк” АДСИЦ, гр. София.
 
5. Вписва „Импетус Капитал” ООД като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, в регистъра, воден от КФН.
 
6. Уведомява надзорните органи на Дания и Финландия относно намерението на инвестиционния посредник (ИП) „Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД) да извършва дейност като инвестиционен посредник при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията техните държави.
 
7. Изпраща писмо до „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София,  с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
9. Изпраща писмо до „Соломон Майер 1772” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 
10. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Ваха Трейд“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Теодора Николова Даскалова за управител на дружеството.
 
11. Изпраща писмо до „Финанс асистанс мениджмънт” АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
 
12. Изпраща писмо до ПОК „Доверие“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със съгласуването на „КПМГ Одит“ ООД и „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.