Начало / News / Решения от заседание на КФН на 10.12.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 10.12.2019 г.


На заседанието си на 10.12.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 1 371 041 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 32 905 009 лева на 34 276 050 лева.
 
2. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от  „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 7 199 996 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 16 179 999 лева на 23 379 995 лева.
 
3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд“ АД, гр. София. Емисията е в размер до 1 208 927 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,02 лева всяка една и ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на НИД „Индустриален фонд“ АД.
Вписва посочената емисия акции в процес на емитиране в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
4. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Harisson Management Limited, Република Малта, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД, гр. София, на 131 729 броя акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
5. Издава одобрение на „Статус Имоти” АДСИЦ, гр. София, за замяна на „Статус имоти мениджмънт“ ООД като обслужващо дружество с „Агромениджмънт“ ООД.
 
6. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Ивайло Момчилов.