Начало / News / Решения от заседание на КФН на 10.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 10.10.2019 г.


На заседанието си на 10.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на управляващо дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“). Потвърждава проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на дялове, издадени от фонда. Вписва УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и вписва „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) като национален договорен фонд от отворен тип в регистрите на КФН. Вписва емисията дялове и борсово търгувания фонд „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) като емитент в публичния регистър, воден от КФН.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, „Конкорд Фонд 2 – Акции“ и „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.
 
3.От разгледаните до 10.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 
име
1. Александър Тодоров Тотев
2. Петър Красимиров Миланов
3. Адем Сайди Зърбаш
4. Теодор Гетов Симеонов
5. Радислав Валериев Симов
6. Дениз Ахмед Хюсеин
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г., се допускат:
 
име
1. Пламен Руменов Готев
2. Александър Тодоров Тотев
3. Никола Стоянов Ангелов
4. Калина Христова Мейс
5. Петър Красимиров Миланов
6. Анелия Стоянова Петрова
7. Адем Сайди Зърбаш
8. Васил Ваклинов Стоянов
9. Николай Иванов Иванчев
10. Владимир Александров Гурари
11. Вилизар Богданов Чупетловски
12. Велимира Георгиева Георгиева
13. Георги Данчев Сираков
14. Мадлена Радославова Димитрова
15. Диляна Николаева Тодорова
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
4. Определи състава на изпитна комисия за провеждане на изпитите за брокери на финансови инструменти на 23.11.2019 г. и за инвестиционни консултанти на 24.11.2019 г.
 
5. Одобрява Свилен Атанасов Стоянов за лице, осъществяващо функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
6. Одобрява Владимир Георгиев Ралчев за прокурист на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
7. Одобрява извършването на пряко придобиване от „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД на 100% квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
8. Одобрява Чаба Наги (Csaba Nagy) за член на Надзорния съвет на „Пенсионно осигурителна компания ДСК-Родина“ АД.
 
9. Заличава „ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
10. Отписва договорен фонд „Астра Динамик” (в ликвидация), управляван от управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД и издадената от него емисия дялове от регистрите, водени от КФН.
 
11. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РАЗВИТИЕ“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
12. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД да извършва дейност на територията на Италия при условията на свобода на представяне на услуги по класовете застраховки: „Животозастраховане”, „Злополука” и „Заболяване” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.
 
13. Изпраща уведомления до компетентните органи на Кралство Белгия, Република Германия и Република Франция относно намерението на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва дейност по класа застраховки „Гаранции” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховане на територията на техните държави при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
14. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "Виртуал Сървисис" ООД, "Г ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД, "ГОНС" ЕООД,  "ГРАФ 90" ЕООД, "ГРЕЙТ АУТО" АД и "ДГ ФИНАНС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.