Начало / News / Решения от заседание на КФН на 10.09.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 10.09.2018 г.


На заседанието си на 10.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия конвертируеми облигации, издадени от „Захарни заводи“АД, гр. Горна Оряховица. Емисията е в размер на 188 288 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална стойност от 100 лева за всяка облигация. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 3,00%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емисията – 22.08.2018 г.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за промяна в договори за депозитарни услуги, сключени за сметка на управляваните от него договорни фондове ДФ „Адванс Източна Европа”, ДФ „Адванс Глобал Трендс” и ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа”, от една страна, и „УниКредит Булбанк” АД в качеството ѝ на депозитар, от друга страна.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Компас Глобъл Трендс”.
 
4. Не издава забрана на  „Евъринвест” ЕООД за придобиване на квалифицирано участие в инвестиционен посредник „Финансова къща Евър“ АД.
 
5. Прекратява административното производство за съгласуване избора на „БДО България“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на „Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще“ АД и управляваните от него „Универсален пенсионен фонд - Бъдеще“, „Професионален пенсионен фонд - Бъдеще“ и „Доброволен пенсионен фонд - Бъдеще“.
 
6. Изпраща писмо до „Булфинанс Инвестмънт” АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.
 
7. Изпраща писмо до „Холдинг Варна” АД, гр. Варна, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Български фонд за дялово инвестиране“АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението за прекратяване на управлявания от него договорен фонд „Дигитална трансформация“.
 
10. Изпраща писмо до „Българска фондова Борса - София” АД (с ново наименование „Българска фондова борса“ АД) с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност по чл. 205, ал. 2 от ЗПФИ като оператор на механизъм за публикуване (ОМП).