Начало / News / Решения от заседание на КФН на 10.04.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 10.04.2018 г.


На заседанието си на 10.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане да се извършат корекции на документите относно одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него Договорен фонд (ДФ) „Актива Високодоходен фонд” и ДФ „Актива Балансиран фонд”.
 
2. Изпраща писмо до Управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД с искане да се извършат корекции на документите относно одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на управляваните от него Договорен фонд (ДФ) „ЕФ Рапид” и ДФ „ЕФ Принсипал”.
 
3. Изпраща писмо до Инвестиционния посредник (ИП) „Делтасток” АД с искане да се извършат корекции на документите относно намерението на дружеството да закрие клона си в Букурещ, Румъния.  
 
4. Изпраща писмо до „ЗК Уника Живот” АД с искане да се представят допълнителни документи и информация относно утвърждаване на „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните справки за 2017 г. по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 (Платежоспособност II).
 
5. Изпраща писмо до „ЗК Уника” АД с искане да се представят допълнителни документи и информация относно утвърждаване на „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните справки за 2017 г. по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 (Платежоспособност II).
 
6. Издава одобрение на кандидатурата на Мишел Нури за ръководител на ключова функция вътрешен одит на „ЗАД Сожелайф България“ АД.