Начало / News / Решения от заседание на КФН на 09.10.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 09.10.2018 г.


На заседанието си на 09.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 23.10.2018 г. вкл.)
 
2. Приема на първо гласуване проект на Наредба за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 23.10.2018 г. вкл.)
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите и Правилата за управление на риска на управлявания от него договорен фонд (ДФ) “Ди Ви Баланс” (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония“).
 
4. Издава одобрение на управляващото дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, гр. Пловдив, за промяна в договор за депозитарни услуги, сключен за сметка на управлявания от него договорен фонд „Юг Маркет Максимум”, от една страна, и „Райфайзенбанк (България)” EАД в качеството й на депозитар, от друга страна.
 
5. Съгласува избора на „Ековис одит България“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на „Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще” АД и управляваните от него фондове.
 
6. Вписва в публичния регистър за Колективни инвестиционни схеми документи с ключова информация за инвеститорите и проспекти на договорните фондове „Златен лев“ и „Златен лев Индекс 30", актуализирани към 10.09.2018 г.
 
7. Изпраща писмо до „Холдинг Варна” АД, гр. Варна, с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Булброкърс” ЕАД (с предишна правно-организационна форма „Булброкърс” АД) с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за частичен отказ от лиценз съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
9. Изпраща писмо до „Управляващото дружество Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД  с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорни фондове „Общинска банка - балансиран“ и „Общинска банка - перспектива“.