Начало / News / Решения от заседание на КФН на 09.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 09.08.2018 г.


 
На заседанието си на 09.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадени от „Лавена” АД, гр. Шумен, в регистъра на КФН с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 7 999 525 лева, разпределени в 7 999 525 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319 981 лева на 8 319 506 лева.
 
2. Удължава срока до  10 септември 2018 г. (включително) за  подаване на документи за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, които ще се проведат на 10 и 11 ноември 2018 г. Приетите от КФН на заседание от 30.07.2018 г. документи, регламентиращи провеждането на изпитите, остават без промяна. Конспектите и редът за провеждане на изпити са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.
 
3. Одобрява Пламен Тодоров Димитров за лице, което ръководи звеното, осъществяващо функцията по вътрешен одит във „Фи Хелт Застраховане” АД.
 
4. Одобрява Мартин Пламенов Станчев за лице, което осъществява функцията за съответствие на „Застрахователна компания Медико-21“ АД.
 
5. Вписва „Гоу брокер” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „Топлофикация - Плевен“ ЕАД, гр. Плевен, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на промени в Правилата по чл. 13 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „С-Бондс”, ДФ „С-Микс”, ДФ „Капман Фикс”, ДФ „Капман Капитал” и ДФ „Капман Макс“.
 
8. Изпраща писмо до „Евъринвест” ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с намерението на дружеството за придобиване на квалифицирано участие в инвестиционния посредник „Финансова къща Евър“ АД.
 
9. Изпраща писмо до „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ.
 
10. Изпраща писмо до управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Република Румъния при условията на свободно предоставяне на услуги.