Начало / News / Решения от заседание на КФН на 08.06.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 08.06.2021 г.


На заседанието си на 08.06.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Радослав Иванов за прокурист на инвестиционен посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД.
         
2. Одобрява Драган Драганов за член на Съвета на директорите и Ивелина Шабан за прокурист на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД.
 
3. Одобрява Бойко Братанов и Драгомир Великов за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество „Компас Инвест” АД.
 
4. Одобрява промени в устава на „Парк” АДСИЦ.
 
5. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД на „РСМ БГ“ ООД и „Грант Торнтон“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на дружеството и управляваните от него фондове.
 
6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика Обществени консултации, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 22.06.2021 г. включително.
 
7. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика Обществени консултации, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 22.06.2021 г. включително.
 
8. Прекратява образуваното производство за одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица, по искане на заявителя.
 
9. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции.
 
10. Изпраща писмо до „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.
 
11. Изпраща писмо до „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. Севлиево, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.