Начало / News / Решения от заседание на КФН на 08.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 08.02.2018 г.


На заседанието си на 08.02.2018 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за коригиране на представените за одобрение Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетна стойност на активите на ДФ “Тренд Фонд Паричен Пазар”, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Акции“.
 
2. Изпраща писмо до ИП „Файнекс” OOД (с предишна правно-организационна форма „Файнекс” ЕOOД), с което изисква от дружеството да предостави нотификационни форми на български и английски език относно намерението му да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
 
3. Изпраща писмо до УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД, с което изисква допълнителни документи във връзка с искането за промяна в договори за депозитарни услуги, сключени за сметка на управляваните от него договорни фондове: ДФ „Престиж“ и ДФ „Профит“, от една страна и „Тексимбанк” АД в качеството й на депозитар, от друга страна.
 
4. Издава одобрение на УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД на Допълнителни споразумения към Договори за депозитарни услуги, сключени  между УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Тексим България”, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” и ДФ „Тексим Парични Пазари”, от една страна, и „УниКредит Булбанк” АД в качеството й на депозитар.
 
5. Издава одобрение на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него борсово търгуван фонд (БТФ) „Еxpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”.  
 
6. Издава одобрение на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне нетна стойност на активите на управляваните от него договорни фондове ДФ „Ди Ви Динамик”, ДФ “Ди Ви Евробонд“, ДФ „Ди Ви Хармония“ и ДФ ”Ди Ви Съкровище”.
 
7. Издава разрешение за разширяване на обхвата на лиценза на ЗД „Бул Инс“ АД за следните класове застраховки: „Релсови превозни средства“ и „Гаранции“.
 
8. Изпраща писмо до „Ви Джи Инс Брокърс”, с което изисква да заплати дължими такси и да отстрани констатираните нередовности в подадените документи по повод искане за заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери.
 
9.Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „Рав финанс” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
10. Удължава срока до 30 юни 2018 г. за прилагане на „Указанията относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти”.
 
11. Приема Указания относно одиторската заверка по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.
 
12. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки. (Проектът на наредбата и  мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 22.02.2018 г.)