Начало / News / Решения от заседание на КФН на 07.11.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 07.11.2019 г.

На заседанието си на 07.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Людмила Павлова Векова за член на Надзорния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
 
2. Налага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса“ АД, с които задължава „БФБ“ АД да спре окончателно извършването на сделки с акции, издадени от дружествата „САФ Магелан“ АД, „Кнезим“ АД, и „Българска роза Пловдив“ (в ликвидация).
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ” АД.
 
4. Утвърждава ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД  като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД.
 
5. Вписва „РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Заличава „ИНФРА ИНС“ ЕООД, „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ХИДРО ИНС“ ЕООД, „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР КРЕДИТ КО“ ЕООД и „СЪРВИС ЕНД СЪЛЮШЪНС БРОКЕРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от  КФН.
 
7. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на Александър Владов за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на застрахователното дружество.
 
9. Изпраща писмо до „Archer Daniels Midland Company ADM EMEA Corporate Services” GmbH (ADM EMEA Corporate Services GmbH) и до „Амилум България” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производство относно освобождаване на „Амилум България” ЕАД по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ за 2019 г. от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати.