Начало / News / Решения от заседание на КФН на 07.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 07.08.2018 г.


На заседанието си на 07.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Индустриален холдинг - Доверие” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 279 870 броя акции от капитала на „Хидроизомат” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Pabоlux S.A. за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 436 858 броя акции от капитала на „Завод за хартия - Белово“ АД, гр. Белово, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Уведомява регулаторния орган на Република Хърватия, че инвестиционният посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД има намерение да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Хърватия.
 
4. Уведомява регулаторните органи на Република Италия и Кралство Испания, че застрахователният брокер „ЕДМ Иншурънс брокер“ ЕООД има намерение да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на свободата на предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
5. Одобрява Галя Петкова Стефанова за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри“ АД.
 
6. Одобрява Лиляна Христова Николова за лице, което осъществява функцията за съответствие на ЗК „Уника“ АД.
 
7. Одобрява Лиляна Христова Николова за лице, което осъществява функцията за съответствие на ЗК „Уника живот“ АД.
 
8. Изпраща писмо до „ИЖА България“ ООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за вписване в регистъра на застрахователните брокери.
 
9. Приема на първо гласуване Проект на Наредба за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел “Нормативна уредба“ – „Обществени консултации“, като срокът за даване на бележки и предложения по проекта е 30-дневен от датата на публикуване до 07.09.2018 г.
 
10. Оставя без движение жалбата на „ДЗИ-общо застраховане“ ЕАД срещу Решение № 617-ОЗ от 14.06.2018 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, поради нередовности в приложените към жалбата документи.