Начало / News / Решения от заседание на КФН на 07.01.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 07.01.2020 г.


На заседанието си на 07.01.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява проект на нов устав на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ, гр. София.

 

2. Не издава забрана на Иван Теодоров Вълчев за придобиване на квалифицирано дялово участие в размер на 132 000 броя акции, представляващи 46.98% от капитала на инвестиционен посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД, гр. София.

 

3. Изпраща уведомление до надзорния орган на кралство Нидерландия във връзка с намерението на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД да извършва дейност на територията страната при условията на свобода на представяне на услуги по класове застраховки по т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други вреди на имущество“ и т. 13 „Обща гражданска отговорност“.

 

4. Изпраща писмо до Холдинг „Света София“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.

 

5. Изпраща писмо до „Риъл Булленд“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

 

6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд.

 

7. Изпраща писмо до „Акреа” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.