Начало / News / Решения от заседание на КФН на 06.11.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 06.11.2015 г.

На заседанието си на 06.11.2015 г. КФН реши:
 
1. Отнема издадения с Решение № 224-ИП от 22.03.2006 г. лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, гр. София.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 6 000 000 лв., разпределени в 6 000 бр. обикновени, поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лв. всяка, издадени от „Евролийз груп” ЕАД, гр. София, и вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Нови възможности” АД, гр. София.
 
4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 бр. обикновени, безналични, обезпечени, свободнопрехвърляеми и лихвоносни облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро  всяка, издадени от „Финанс секюрити груп” АД, гр. София, и вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.