Начало / News / Решения от заседание на КФН на 06.06.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 06.06.2018 г.


На заседанието си на 06.06.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, издадени на 28.12.2017 г. и с падеж на 28.12.2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5,75% и с периодичност на лихвените плащания на 6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „ДСК Управление на активи” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка издаването на одобрение на Марко Марков и Даниела Александрова като лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на УД „ДСК Управление на активи” АД.
 
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Ай Ти Софт” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер 7 000 000 лева, разпределени в 7 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, издадени на 24.10.2017 г. и с падеж на 24.10.2024 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,85% и с периодичност на лихвените плащания на 6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Вписва „Ай Ти Софт” ЕАД, гр. София, като емитент.
 
4. Изпраща писмо до „Сага Глобал Финакорп” ООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с вписването на дружеството в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
5. Приема да спазва в надзорната практика на Комисията за финансов надзор Насоки относно процедурата за изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на ЦДЦК за приемащата държава членка и Насоки за процедурата за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент.
 
6. Вписва емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, гр. София, в размер на 7 900 000 лева, разпределени в 7 900 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 64 300 000 лева на 72 200 000 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
7. Изпраща писмо до „ЗК Лев Инс“ АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на Валентин Илиев за член на Управителен съвет на „ЗК Лев Инс“ АД
 
8. Изпраща писмо до „Омега Иншурънс Брокер” EООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заличаването на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден КФН.
 
9. Изпраща писмо до „Групама животозастраховане“ ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на нов член на Съвета на директорите на „Групама животозастраховане“ ЕАД.
 
10. Изпраща писмо до „Групама застраховане“ ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на нов член на Съвета на директорите на „Групама застраховане“ ЕАД.
 
11. Изпраща писмо до „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания” ЗАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с утвърждаването на „Грант Торнтон” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.
 
12. Уведомява „Застрахователна компания Олимпик - клон България”, че трябва да предприеме необходимите действия по извършване на плащания и банкови преводи, така както са определени в искането на Министерството на финансите на Кипър, Надзорен орган върху застраховането на Република Кипър.
 
13. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване. (Предстои обнародването на Наредбата в Държавен вестник.)
 
14. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност. (Предстои обнародването на Наредбата в Държавен вестник.)