Начало / News / Решения от заседание на КФН на 05.07.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 05.07.2018 г.


На заседанието си на 05.07.2018 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество (УД) „ДСК Управление на активи” АД за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „ДСК Динамика”.
 
2. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Фактори” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаването на одобрение на Иван Галилеев Иванов за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Фактори” АД.
 
3. Уведомява регулаторния орган на Белгия (Financial Services and Markets Authority - FSMA), че в КФН е получена нотификация, че KBC Asset Management NV, управляващо дружество, лицензирано от FSMA,  има намерение да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България, както и че клонът на KBC Asset Management NV ще бъде вписан във водения от комисията регистър.
 
4. Вписва „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, гр. София, и издадената от дружеството емисия облигации, в размер на 400 000 000 (четиристотин милиона) евро, издадена на 28.06.2018 г. и с падеж на 28.06.2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,50% и с периодичност на лихвените плащания веднъж годишно (12-месечен срок), в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
5. Вписва „Съксес финанс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден  от Комисията за финансов надзор.
 
6. Изпраща писмо до „Застрахователна компания България иншурънс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „БДО България“ ООД и „Одит-корект“ ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния му финансов отчет за 2018 г.
 
7. Изпраща писмо до ЗК „Лев инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „Захаринова и партньори“ ООД и „Ековис одит България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния му финансов отчет за 2018 г.
 
8. Изпраща писмо до „Животозастрахователен институт” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „Захаринова и партньори“ ООД и „Ековис одит България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния му финансов отчет за 2018 г.