Начало / News / Решения от заседание на КФН на 05.04.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 05.04.2019 г.


На заседанието си на 05.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на  търгово предложение от „Синергон Холдинг“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София, на 185 802 броя акции от капитала на „Светлина“ АД, гр. Сливен, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава одобрение на  УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Общинска банка-Балансиран” и „Общинска банка-Перспектива”.
 
3. Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
4. Одобрява Милен Георгиев Марков за член на Съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД.
 
5. Открива административно производство за заличаване на застрахователния агент ЕТ „Тони 04-Антон Калчев” от регистъра, воден от КФН.
 
6. Признава определеното ниво на антицикличен капиталов буфер от БНБ в размер на 1%, считано от 01.04.2020 г. и  приложим към кредитни рискови експозиции в Република България от инвестиционните посредници, считано от 05.04.2020 г. (12 месеца след датата на оповестяване на решението на КФН).
 
7. Определя целевото равнище на средствата във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници за 2019 г.
 
8.  Изпраща писмо до „Мадара Инвест“ Ltd. с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиването на квалифицирано участие от дружеството в ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.
             
9. Изпраща писмо до „7 Брокерс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявление за вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.