Начало / News / Решения от заседание на КФН на 04.12.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 04.12.2018 г.


На заседанието си на 04.12.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Лавена“ АД. Емисията е в размер до 1 599 905 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,50 лева всяка една.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД. Емисията е в размер на 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка. Фиксираната проста годишна лихва е в размер на 5 %, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 16.07.2018 г. и дата на падеж 16.07.2026 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Одобрява „Банка ДСК“ ЕАД да придобие пряко и непряко 100% квалифицирано участие в „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
 
4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Симеон Йорданов Тодоров.
 
5. Уведомява „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД, че дружеството може да се възползва от изключенията по чл. 5, ал.1, т. 10 от Закона за пазарите на финансови инструменти в дейността си през 2019 г.
 
6. Изпраща писмо до „Завод за хартия-Белово“ АД, гр. Белово, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с отписването му като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за вписване на дружеството като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 
8. Изпраща писма до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC) и „K-DNA Financial Services Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да използва обвързан агент на територията на Република България.
 
9. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2019 г.