Начало / News / Решения от заседание на КФН на 03.10.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 03.10.2018 г.


На заседанието си на 03.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадени от „EMKA“ АД, гр. Севлиево. Емисията е в размер на 193 950 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 21 505 776 лева на 21 699 726 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Вписва емисия акции, издадени от „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр. София.  Емисията е в размер на 2 673 899 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 2 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 5 347 798 лева на 10 695 596 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.