Начало / News / Решения от заседание на КФН на 03.09.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 03.09.2019 г.


На заседанието си на 03.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадени от „Фаворит Холд“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 23 500 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 2 356 923 лева на 2 380 423 лева.
 
2. Отписва „Тракийски памук” АД, гр. Стара Загора, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 266 998 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
3. Прекратява производство по издаване на лиценз на „Глобъл Стратеджи” ЕАД за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1-5 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).
 
4. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от дружеството.