Начало / News / Решения от заседание на КФН на 03.07.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 03.07.2018 г.


На заседанието си на 03.07.2018 г. КФН реши:
 
 
1. Изпраща писмо до „Българска фондова борса - София” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация относно заявление на дружеството за регистрация на многостранната система за търговия като пазар за растеж на малки и средни предприятия.
 
2. Одобрява Пламен Йорданов Ганчев за прокурист на инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания“ АД.
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Златен лев” и ДФ „Златен лев Индекс 30”.
 
4. Изпраща писмо до „Централен депозитар“ АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.
 
5. Вписва „Сага Глобал Финакорп” ООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
8. Одобрява Иво Росенов Христов за ръководител на функцията за съответствие на ЗАД „Армеец“ АД.
 
9. Изпраща писмо до „Даллбогг: живот и здраве” с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „Мазарс“ ООД и „Одитконсулт“ ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.
 
10. Изпраща писмо до „Ар-брокер ” ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление на дружеството за вписването му в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
 
11. Изпраща писмо до ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с постъпил план за възстановяване на собствените средства на  ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД на основание чл. 215, ал. 1 от Кодекса за застраховането.