Начало / News / Решения от заседание на КФН на 02.09.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 02.09.2015 г.

На заседанието си на 02.09.2015 г. КФН реши:

1. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 3 900 000 лв., разпределени в 3 900 000 бр. поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Алфа България” АД, съгласно решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.11.2014 г.

2. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 10 000 броя, безналични, поименни, свободно прехвърляеми необезпечени конвертируеми облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро за облигация, с фиксирана лихва в размер на 12,00% на годишна база за целия период на заема, платима на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 5 години, считано от датата на емисията конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Кредисимо” АД, съгласно решение на съвета на директорите на дружеството от заседание, проведено на 30.09.2014 г.

3. Издава лиценз на инвестиционно дружество „Надежда” АД за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип и вписва дружеството в регистъра. Потвърждава проспект за допускане до търговия на акции национално инвестиционно дружество от затворен тип „Надежда” АД.

4. Вписва в регистъра УД „ПФБК Асет Мениджмънт” АД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прагове.

5. Издава лиценз на „Матадор Прайм” ООД, гр. София, за извършване  на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

6. Приема на второ четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (обн. ДВ, бр. 101 от 2003 г.).

7. Приема указания за прилагането и тълкуването на чл. 86, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ. Указанията можете да намерите тук: http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Ukazania-86-al-6_last-last-fsc.pdf

8. Признава на Даниела Йорданова Табакова пълна правоспособност на отговорен актюер.