Начало / News / Решения от заседание на КФН на 02.03.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 02.03.2018 г.


На заседанието си на 02.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Георги Методиев Христов, с което изисква представяне на допълнителни документи във връзка с искането му за вписване в регистъра на обвързаните агенти.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове - ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар”, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Акции“   
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него борсово търгуван фонд „Еxpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”.