Начало / News / Решения от заседание на КФН на 02.01.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 02.01.2018 г.


На заседанието си на 02.01.2018 г. КФН реши:
 
1.Вписва емисия акции, издадени от „Еврохолд България” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 161 345 000 лева на 197 525 600 лева. Емисията е в размер на 36 180 600 броя обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Изпраща писмо до „Кей Джей Кей Фънд II“, с което потвърждава, че срокът за произнасяне по заявлението на дружеството  е 28.03.2018 г. Заявлението е относно пряко придобиване на квалифицирано участие на Кей Джей Кей Фънд II в капитала на „Еврохолд България“ АД, както и непряко придобиване на квалифицирано участие в капитала на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, „Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД и „Застрахователно дружество ЕИГ РЕ“ ЕАД.