Начало / News / Решения от заседание на КФН на 01.08.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 01.08.2019 г.

На заседанието си на 01.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Прекратява образувано производство за разширяване обхвата на издадения лиценз на инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД.
 
2. Отписва „Юнивърсъл Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, (заличен търговец) и издадената от дружеството емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Биодит” АД“.
 
4. Изпраща писмо до „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до „СОФИХО“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.