Начало / News / Решения от заседание на КФН на 01.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 01.08.2018 г.

 
На заседанието си на 01.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа и емисия акции, издадена от „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, в размер на 650 000  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация относно придобиване на квалифицирано участие в управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.
 
3. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, вече може публично да предлага на територията на Република България четири класа ценни книжа на подфонд Pioneer Income Opportunities, на инвестиционно дружество Amundi Funds II.
 
4. Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
5. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за третото тримесечие на 2018 г., което се прилага от инвестиционните посредници към експозиции за кредитен риск в Република България. Определеното ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави за третото тримесечие на 2018 г. за експозиции към САЩ е в размер на 0 %.
 
6. Вписва „Джей енд Ди брокерс” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.
 
7. Одобрява Петър Асенов Илиев за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
8. Отхвърля като неоснователна жалба, подадена от „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ (в ликвидация) срещу решение № 581-ДСИЦ от 11.06.2018 г., издадено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и потвърждава решението като правилно и законосъобразно.
 
9. Приема План за действие на Комисията за финансов надзор за 2018 г. за привеждане в изпълнение на Програмата за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти (2018 г.-2020 г.).