Начало / News / Решение от заседание на КФН на 24.10.2018 г.

Решение от заседание на КФН на 24.10.2018 г.


На заседанието си на 24.10.2018 г. КФН реши:

Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
(Проектът и мотивите към него са към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 07.11.2018 г. вкл.)