Начало / News / Решение от заседание на КФН на 22.11.2018 г.

Решение от заседание на КФН на 22.11.2018 г.


На заседанието си на 22.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия варанти, издадени от „БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.  Емисията е в размер на 299 000 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти с емисионна стойност 0,001 лева всеки. Варантите дават право на притежателите си в срок от 5 години да запишат съответния брой акции, базов актив на варантите, по емисионна стойност от 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1 и цена на упражняване/записване на една нова обикновена акция - 1 лев, които дружеството ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.
 
2. Отнема лиценза на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ (в несъстоятелност), гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти поради неизвършване на дейност повече от шест месеца.
 
3. Утвърждава „Мазарс“ ООД като нов одитор, който съвместно със „Захаринова Нексиа” ООД да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД.
 
4. Утвърждава „Мазарс“ ООД като нов одитор, който съвместно със „Захаринова Нексиа” ООД да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД.
 
5. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД и „Одит Консулт 2004” ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД.
 
6. Съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила” АД и на управляваните от дружеството фондове.
 
7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Тексим Консервативен Фонд”, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи“, ДФ „Тексим България“ и ДФ „Тексим Балкани”.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането на дружеството за разширяване на обхвата на издадения лиценз.
 
9. Изпраща писмо до „Асенова Крепост“ АД, гр. Асеновград, за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „ЗК Лев Инс” АД с искане дружеството да погаси задълженията си към КФН преди разглеждане на представените документи свързани с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на Кралство Норвегия при условията на свобода на предоставяне на услуги.