Начало / News / Приветствие от Карина Караиванова Председател...

Приветствие от Карина Караиванова Председател на Комисията за финансов надзор при откриване на Шестата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия 1.12.2017 г.


Дами и Господа,

Можем да се поздравим с положителна тенденция на капиталовия пазар в България. Знаете, че говорихме за Стратегия за развитие на капиталовия пазар, около която се обединихме доста участници. Бяха идентифицирани мерки, които очакваме да допринесат за стимулиране на капиталовия пазар у нас. Доста от мерките са изпълнени и считам, че всяка допринася за положителната тенденция.

Основно предизвикателство сега ще бъде имплементирането на регулаторната рамка MiFID II. Вече проведохме няколко семинара по MiFID II - основното са новите изисквания за по-голяма прозрачност и необходимостта от много детайлна информация от играчите на капиталовия пазар.

Иска ми се да ви дам малко  статистика. През последната година капиталовият пазар показва добро развитие. Данните показват, че средно дневният оборот за третото тримесечие на 2016 г. е бил 1,1 милиона лева, докато за третото тримесечие на 2017 г. вече е 3,6 милиона лева. Ръст от 70,81% бележи и средно дневният брой сключени сделки, докато по отношение средно дневният брой лотове ръста е 280%. Основният индекс SOFIX също така отразява положителната тенденция, независимо че запазва своята волатилност, за едногодишен период бележи ръст от 104 пункта или 18,52%.

По отношение на активите на местните инвестиционни фондове:  към септември 2017 г. те надхвърлят 1,27 млрд. лева, което е увеличение спрямо същия месец на миналата година с 34,6%. 
  
Към края на септември 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял в общия размер на активите на местните инвестиционни фондове – близо 40%. Този дял нараства на годишна база и съвсем леко изпреварва (с 0,1%) дела на фондовете, инвестиращи в облигации. Делът на активите на балансираните фондове остава почти без промяна на годишна база (20,1%).

По отношение на управляваните от инвестиционни посредници и кредитни институции предоставящи инвестиционни услуги активи, също се наблюдава ръст от 20% на годишна база. Същевременно при активите управлявани от управляващи дружества се наблюдава увеличение от над 30%. Различният ръст се дължи основно на значително по-малкото активи управлявани от управляващи дружества и възможностите за привличане на нови инвеститори.

Тоест може да заключим, че има позитивна тенденция за развитие на капиталовия пазар. Това, разбира се, не е достатъчно. С интерес ще чуем вашите разсъждения какво още може да се направи за стимулиране на българския капиталов пазар.

Пожелавам успех да днешната конференция.